Menu
  • Del

Persondatapolitik

1. Privatlivspolitik
1.1 Camping Outdoor Danmark tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2 Camping Outdoor Danmark har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan Camping Outdoor Danmark behandler de personoplysninger der indsamles.

1.3 Camping Outdoor Danmark foretager løbende en vurdering af den risiko der er forbundet med udvekslingen af de pågældende persondata, og om udvekslingen kan påvirke dine grundrettigheder.

1.4 I de tilfælde hvor det er nødvendigt for Camping Outdoor Danmark at behandle personfølsomme oplysninger om dig, vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de pågældende data behandles.

 

2. Hvornår indsamler vi dine data:
2.1
Camping Outdoor Danmark indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.

2.2 Camping Outdoor Danmark indhenter ikke data fra tredjeparter.

 

3. Hvilke data indsamles:
3.1 Camping Outdoor Danmark anvender dine data for at kunne opfylde en aftale Camping Outdoor Danmark er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.

3.2 Camping Outdoor Danmark indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

 

4. De registrerede persondata anvendes til:
4.1
Camping Outdoor Danmark indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:

4.2 Administrative formål

4.3 Opfyldelse af en aftale indgået med Camping Outdoor Danmark

4.4 Til opfyldelse af en anmodning i relation til Camping Outdoor Danmarks ydelser

4.5 Stillingsbesættelse

4.6 Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt.

 

5. Relevant persondata:
5.1
Camping Outdoor Danmark begrænser til enhver tid den persondata, der behandles om dig, til det nødvendige, og sikrer således, at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata.

5.2 Formålet med registreringen af den pågældende data afgør, hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata, der er nødvendig for at kunne opfylde de I pkt. 5 anførte formål.

 

6. Nødvendige data:
6.1 Camping Outdoor Danmark anvender og behandler alene de data, som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål, herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

6.2 Camping Outdoor Danmark arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at sikre, at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.

6.3 Det kan, udover de data, der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål, ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.   

 

8. Kontrol og opdatering:
7.1 Camping Outdoor Danmark sørger for løbende at kontrollerede de registrerede persondata, og opdaterer disse, når der er ændringer heri.

7.2 Du kan som registreret til enhver tid meddele os, såfremt der er sket ændringer i dine persondata, herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske til kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik.

7.3 Camping Outdoor Danmark har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

 

8. Sletning:
8.1
Camping Outdoor Danmark sørger for løbende at slette persondata, der ikke længere er nødvendig eller relevant for de i pkt. 5 anførte formål.

8.2 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt Camping Outdoor Danmark ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at Camping Outdoor Danmark kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

 

9. Samtykke:
9.1
Camping Outdoor Danmark indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anførte formål, idet Camping Outdoor Danmark er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.

9.2 I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

 

10. Videregivelse:
10.1 Camping Outdoor Danmark videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører, ud over det der er forretningsmæssigt nødvendigt, og som du er orienteret om på forhånd, som f.eks i reklamationssager.  Her påser Camping Outdoor Danmark dog, at der er en databehandleraftale, der opfylder lovgivningens krav.

 

11. Sikkerhed:
11.1
Camping Outdoor Danmark har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer, der sammen med Camping Outdoor Danmarks sikkerhedsforanstaltninger sikrer, at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

 

12. Cookies:
12.1
Camping Outdoor Danmark gør ikke brug af cookies.

 

13. Du har ret til:
13.1 Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som Camping Outdoor Danmark har registreret omkring dig, herunder at få oplyst, hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor samt hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

13.2 Der er i visse tilfælde oplysninger, som Camping Outdoor Danmark ikke udleverer. Det kan være, hvor andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

13.3 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte Camping Outdoor Danmark på en af følgende måder:

       pr. tlf. på 36140457

       pr. mail på info@campingoutdoordanmark.dk

       pr. brev til Camping Outdoor Danmark, Amagertorv 9, 2., 1160 København K

13.4 I tilfælde af at Camping Outdoor Danmark har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med, at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data rettes.
Du skal sende information om de data, du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter Camping Outdoor Danmark vil tage sig af sagen.

13.5 Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi behandler dine persondata. I de tilfælde kan du anmode Camping Outdoor Danmark om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre, såfremt du mener, at Camping Outdoor Danmark behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig, eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

13.6 Camping Outdoor Danmark vurderer herefter, om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

13.7 Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor Camping Outdoor Danmarks behandling af dine persondata, eller mod at Camping Outdoor Danmark videregiver dine data.

13.8 I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte Camping Outdoor Danmark på de i pkt. 14. 3. anførte måder, med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor.

13.9 Er din indsigelse berettiget, vil Camping Outdoor Danmark stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

13.10 Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for Camping Outdoor Danmark, eller de data som Camping Outdoor Danmark har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med Camping Outdoor Danmark, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har Camping Outdoor Danmark ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

13.11 Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det, og det er foreneligt med den indgåede kontrakt.

13.12 I de tilfælde, at Camping Outdoor Danmark skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

13.13 Camping Outdoor Danmark bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Camping Outdoor Danmark ser frem til et udbytterigt samarbejde, og såfremt du har ønsker eller forslag til forbedringer er du altid velkommen til at kontakte Camping Outdoor Danmark.